યુક્રેને રશિયાના ક્રિમીઆમાં એક પછી એક 10 મિસાઇલ છોડી, 24થી વધુ લોકો ઘાયલ, સેવસ્તોપોલ શિપયાર્ડમાં લાગી આગ

યુક્રેને રશિયાના ક્રિમીઆમાં એક પછી એક 10 મિસાઇલ છોડી, 24થી વધુ લોકો ઘાયલ, સેવસ્તોપોલ શિપયાર્ડમાં લાગી આગ