24 કલાકમાં રશિયાએ યુક્રેન પર ઝીંકી 55 મિસાઇલ, 12 લોકોનાં મોત, 35 ઈમારત નષ્ટ; યુક્રેન એરફોર્સે પણ 47 મિસાઇલ તોડી પાડવાનો કર્યો દાવો

24 કલાકમાં રશિયાએ યુક્રેન પર ઝીંકી 55 મિસાઇલ, 12 લોકોનાં મોત, 35 ઈમારત નષ્ટ; યુક્રેન એરફોર્સે પણ 47 મિસાઇલ તોડી પાડવાનો કર્યો દાવો