વડોદરાની MS યુનિવર્સિટીમાં કોમર્સ ફેકલ્ટીના 2 વિદ્યાર્થીએ જાહેરમાં નમાઝ પઢતાં વિવાદ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદે રામધૂન બોલાવી હનુમાન ચાલીસા કરી

વડોદરાની MS યુનિવર્સિટીમાં કોમર્સ ફેકલ્ટીના 2 વિદ્યાર્થીએ જાહેરમાં નમાઝ પઢતાં વિવાદ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદે રામધૂન બોલાવી હનુમાન ચાલીસા કરી