ટ્વિટરને ટેકઓવર કર્યા પછી એલોન મસ્કે ટ્વીટમાં કર્યો પહેલો ફેરફાર;  રોલઆઉટ કર્યું ડાઉનવોટ ફીચર

ટ્વિટરને ટેકઓવર કર્યા પછી એલોન મસ્કે ટ્વીટમાં કર્યો પહેલો ફેરફાર; રોલઆઉટ કર્યું ડાઉનવોટ ફીચર