ટ્વીટરના માલિક બનતા જ એકસનમાં આવ્યા એલોન મસ્ક પ્રથમ ટ્વિટ કરી લખ્યું- ‘પક્ષી મુક્ત થઈ ગયું’

ટ્વીટરના માલિક બનતા જ એકસનમાં આવ્યા એલોન મસ્ક પ્રથમ ટ્વિટ કરી લખ્યું- ‘પક્ષી મુક્ત થઈ ગયું’