ટ્વીટરને ટેકઓવર કર્યા પછી એલોન મસ્કએ કાઢ્યો કમાણીનો નવો રસ્તો; હવે બ્લુ ટિક માટે દર મહિને ચૂકવવો પડશે 1646 રૂપિયાનો ચાર્જ

ટ્વીટરને ટેકઓવર કર્યા પછી એલોન મસ્કએ કાઢ્યો કમાણીનો નવો રસ્તો; હવે બ્લુ ટિક માટે દર મહિને ચૂકવવો પડશે 1646 રૂપિયાનો ચાર્જ