ટ્વીટર પર બ્લુટિકના ધડાધડ સેલિબ્રિટીઓના નામના ફેક એકાઉન્ટ્સ ખુલવા લાગતા મસ્કે હાલ પાછો ખેંચ્યો પેઈડ સબ સ્ક્રીપ્શનનો પ્લાન

ટ્વીટર પર બ્લુટિકના ધડાધડ સેલિબ્રિટીઓના નામના ફેક એકાઉન્ટ્સ ખુલવા લાગતા મસ્કે હાલ પાછો ખેંચ્યો પેઈડ સબ સ્ક્રીપ્શનનો પ્લાન