ભૂકંપ ગ્રસ્ત તુર્કી-સિરિયાની મદદ માટે ભારતે રેસ્ક્યુ ઈક્વિપમેન્ટ, ઈમરજન્સી મેડિકલ સામાન, તબીબી ટીમો સાથે 4 વિમાન મોકલ્યા

ભૂકંપ ગ્રસ્ત તુર્કી-સિરિયાની મદદ માટે ભારતે રેસ્ક્યુ ઈક્વિપમેન્ટ, ઈમરજન્સી મેડિકલ સામાન, તબીબી ટીમો સાથે 4 વિમાન મોકલ્યા