રાષ્ટ્રપતિપદની ચૂંટણી માટે તૈયારી કરી રહેલા ટ્રમ્પને ઝટકો; ટેકસ છેતરપીંડીમાં ટ્રમ્પની કંપનીઓને અધિકતમ 16.10 લાખ ડોલરનો દંડ

રાષ્ટ્રપતિપદની ચૂંટણી માટે તૈયારી કરી રહેલા ટ્રમ્પને ઝટકો; ટેકસ છેતરપીંડીમાં ટ્રમ્પની કંપનીઓને અધિકતમ 16.10 લાખ ડોલરનો દંડ