એરબેગ એસેમ્બલી કંટ્રોલરમાં પ્રોબ્લેમ હોવાના કારણે ટોયોટાએ ફરી પાછા મંગાવ્યા અર્બન ક્રુઝર હાઇરાઈડરના 4026 યુનિટ

એરબેગ એસેમ્બલી કંટ્રોલરમાં પ્રોબ્લેમ હોવાના કારણે ટોયોટાએ ફરી પાછા મંગાવ્યા અર્બન ક્રુઝર હાઇરાઈડરના 4026 યુનિટ