મારુતિ સુઝુકી પછી હવે ટોયોટાએ એરબેગમાં પ્રોબ્લેમ હોવાના કારણે પાછા મંગાવ્યા Glanza અને Urban Cruiser Hyryder ના 1390 યુનિટ

મારુતિ સુઝુકી પછી હવે ટોયોટાએ એરબેગમાં પ્રોબ્લેમ હોવાના કારણે પાછા મંગાવ્યા Glanza અને Urban Cruiser Hyryder ના 1390 યુનિટ