પાકિસ્તાનના કરાચીમાં ઝેરી કેમિકલ્સથી 15 બાળકો સહિત 18 લોકોના મોત, બંધ કરવામાં આવી બે ફેક્ટરી

પાકિસ્તાનના કરાચીમાં ઝેરી કેમિકલ્સથી 15 બાળકો સહિત 18 લોકોના મોત, બંધ કરવામાં આવી બે ફેક્ટરી