સુપ્રીમકોર્ટે ઉદ્ધવ જૂથને ઝટકો આપતા કહ્યું- ‘ગવર્નરે ખોટું કર્યું હોય તો પણ તમે વિશ્વાસ મતનો સામનો જ નથી કર્યો, તમને પુનઃસ્થાપિત કઈ રીતે કરીએ’

સુપ્રીમકોર્ટે ઉદ્ધવ જૂથને ઝટકો આપતા કહ્યું- ‘ગવર્નરે ખોટું કર્યું હોય તો પણ તમે વિશ્વાસ મતનો સામનો જ નથી કર્યો, તમને પુનઃસ્થાપિત કઈ રીતે કરીએ’