ગાંધીનગર નજીક ઈટાદરા ગામમાં ચોરીની ઘટના, વહાણવટી માતાના મંદિરના મુખ્ય દરવાજાનું તાળું તોડી 11.40 લાખ રૂપિયાના ઘરેણા ઉઠાવી ગયા

ગાંધીનગર નજીક ઈટાદરા ગામમાં ચોરીની ઘટના, વહાણવટી માતાના મંદિરના મુખ્ય દરવાજાનું તાળું તોડી 11.40 લાખ રૂપિયાના ઘરેણા ઉઠાવી ગયા