ઓસ્કાર 2023માં ‘ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ’ ની એન્ટ્રી, બેસ્ટ એક્ટર માટે અનુપમ ખેર થયા શોર્ટલિસ્ટ

ઓસ્કાર 2023માં ‘ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ’ ની એન્ટ્રી, બેસ્ટ એક્ટર માટે અનુપમ ખેર થયા શોર્ટલિસ્ટ