ઈજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ અબ્દેલ ફત્તાહ અલ સીસીએ કરી પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત, આવતીકાલે પ્રજાસત્તાક દિવસની પરેડમાં ચીફ ગેસ્ટ તરીકે આપશે હાજરી

ઈજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ અબ્દેલ ફત્તાહ અલ સીસીએ કરી પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત, આવતીકાલે પ્રજાસત્તાક દિવસની પરેડમાં ચીફ ગેસ્ટ તરીકે આપશે હાજરી