28 વર્ષ પાકિસ્તાનની જેલમાં ગુજારનાર ગુજરાતી કુલદીપ યાદવની હાલત ખુબ જ કફોડી, થઇ લોહીની ઉલ્ટીઓ, સારવાર કરાવાના પણ પૈસા નથી

28 વર્ષ પાકિસ્તાનની જેલમાં ગુજારનાર ગુજરાતી કુલદીપ યાદવની હાલત ખુબ જ કફોડી, થઇ લોહીની ઉલ્ટીઓ, સારવાર કરાવાના પણ પૈસા નથી