ગુજરાતના ગીર ગઢડામાં દારૂ સંતાડવા બુટલેગરોએ જમીન નીચે તૈયાર કર્યો સ્પેશિયલ રૂમ, પોલીસે 15 લાખના વિદેશી દારૂના જથ્થા સાથે બે બુટલેગરોને ઝડપ્યા

ગુજરાતના ગીર ગઢડામાં દારૂ સંતાડવા બુટલેગરોએ જમીન નીચે તૈયાર કર્યો સ્પેશિયલ રૂમ, પોલીસે 15 લાખના વિદેશી દારૂના જથ્થા સાથે બે બુટલેગરોને ઝડપ્યા