બિહારના ઉપમુખ્યમંત્રી તેજસ્વી યાદવને બદનક્ષી કેસમાં ઝટકો; ગુજરાતીને ‘ઠગ’ કહેવા બદલ અમદાવાદની મેટ્રો કોર્ટે ઈશ્યુ કર્યુ સમન્સ

બિહારના ઉપમુખ્યમંત્રી તેજસ્વી યાદવને બદનક્ષી કેસમાં ઝટકો; ગુજરાતીને ‘ઠગ’ કહેવા બદલ અમદાવાદની મેટ્રો કોર્ટે ઈશ્યુ કર્યુ સમન્સ