ઓસ્ટ્રેલિયામાં ટીમ ઈન્ડિયા સાથે ભેદભાવ! સિડનીમાં જમવા માટે ઠંડુ ભોજન અને 42 કિમી દૂર પ્રેક્ટિસ માટે ગ્રાઉન્ડ અપાયું

ઓસ્ટ્રેલિયામાં ટીમ ઈન્ડિયા સાથે ભેદભાવ! સિડનીમાં જમવા માટે ઠંડુ ભોજન અને 42 કિમી દૂર પ્રેક્ટિસ માટે ગ્રાઉન્ડ અપાયું