ટાટા ગ્રુપ ભારતમાં બનાવશે એપલ માટે આઈફોન 15 અને 15 પ્લસ; ટાટા ગ્રૂપે  એપલ સાથે મિલાવ્યો હાથ

ટાટા ગ્રુપ ભારતમાં બનાવશે એપલ માટે આઈફોન 15 અને 15 પ્લસ; ટાટા ગ્રૂપે એપલ સાથે મિલાવ્યો હાથ