આત્મનિર્ભર ભારત: તમિલનાડુમાં 45,000 મહિલાઓને નોકરી આપશે ટાટા ગ્રૂપ, બનાવશે આઇફોનના પાર્ટ્સ

આત્મનિર્ભર ભારત: તમિલનાડુમાં 45,000 મહિલાઓને નોકરી આપશે ટાટા ગ્રૂપ, બનાવશે આઇફોનના પાર્ટ્સ