ભારતની સૌથી મોટી પેકેજ્ડ વોટર કંપની બિસ્લેરીને ટાટા ગ્રુપ નહિ ખરીદે, વેલ્યૂએશનના કારણે બંને પક્ષો વચ્ચે અટકી વાતચીત

ભારતની સૌથી મોટી પેકેજ્ડ વોટર કંપની બિસ્લેરીને ટાટા ગ્રુપ નહિ ખરીદે, વેલ્યૂએશનના કારણે બંને પક્ષો વચ્ચે અટકી વાતચીત