ગુજરાતને વધુ એક મોટી ભેટ; ટાટા-એરબસ મળીને 22 હજાર કરોડના ખર્ચે બનાવશે ઈન્ડિયન એરફોર્સ માટે ટ્રાન્સપોર્ટ વિમાનનો પ્લાન્ટ

ગુજરાતને વધુ એક મોટી ભેટ; ટાટા-એરબસ મળીને 22 હજાર કરોડના ખર્ચે બનાવશે ઈન્ડિયન એરફોર્સ માટે ટ્રાન્સપોર્ટ વિમાનનો પ્લાન્ટ