અફઘાનિસ્તાનમાં તાલીબાને મહિલાઓના શિક્ષણ પર લગાવી રોક: યુનિવર્સિટીઓમાં મહિલાઓના પ્રવેશ પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ

અફઘાનિસ્તાનમાં તાલીબાને મહિલાઓના શિક્ષણ પર લગાવી રોક: યુનિવર્સિટીઓમાં મહિલાઓના પ્રવેશ પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ