સ્વરા ભાસ્કરે રાહુલ ગાંધીને આપ્યું લાલ ગુલાબ; ‘ભારત જોડોમાં યાત્રામાં બે દિલ જોડાયા’ કહી લોકોએ મજા લીધી

સ્વરા ભાસ્કરે રાહુલ ગાંધીને આપ્યું લાલ ગુલાબ; ‘ભારત જોડોમાં યાત્રામાં બે દિલ જોડાયા’ કહી લોકોએ મજા લીધી