જાપાનીઝ કંપની સુઝુકી મોટર ભારતમાં ઈલેક્ટ્રીક વાહનોના ઉત્પાદન માટે 1.26 બિલિયન ડોલરનું કરશે રોકાણ

જાપાનીઝ કંપની સુઝુકી મોટર ભારતમાં ઈલેક્ટ્રીક વાહનોના ઉત્પાદન માટે 1.26 બિલિયન ડોલરનું કરશે રોકાણ