દસાડા-પાટડી હાઇવે પર કાર અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત, ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત 4 લોકોનાં ઘટના સ્થળે જ મોત

દસાડા-પાટડી હાઇવે પર કાર અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત, ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત 4 લોકોનાં ઘટના સ્થળે જ મોત