નવા સંસદ ભવનનું ઉદ્ઘાટન રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરાવવાની માંગ કરતી વિપક્ષની અરજી સુપ્રીમકોર્ટે ફગાવી, કહ્યું- ‘આ અમારું કામ નથી, આભાર માનો કે અમે તમને દંડ નથી કરતા’

નવા સંસદ ભવનનું ઉદ્ઘાટન રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરાવવાની માંગ કરતી વિપક્ષની અરજી સુપ્રીમકોર્ટે ફગાવી, કહ્યું- ‘આ અમારું કામ નથી, આભાર માનો કે અમે તમને દંડ નથી કરતા’