મધ્યપ્રદેશના મુરેનામાં એરફોર્સનાં 2 એરક્રાફ્ટ સુખોઈ-20 અને મિરાજ 2000 ની એકબીજા સાથે ટક્કર, 2 લોકોનાં મોત

મધ્યપ્રદેશના મુરેનામાં એરફોર્સનાં 2 એરક્રાફ્ટ સુખોઈ-20 અને મિરાજ 2000 ની એકબીજા સાથે ટક્કર, 2 લોકોનાં મોત