ખેડાના ઠાસરા તાલુકામાં શિવજીની યાત્રા પર પથ્થરમારાની ઘટના; પોલીસે 15 જેટલા લોકોની કરી 3 અલગ અલગ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે

ખેડાના ઠાસરા તાલુકામાં શિવજીની યાત્રા પર પથ્થરમારાની ઘટના; પોલીસે 15 જેટલા લોકોની કરી 3 અલગ અલગ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે