ટાટા ગ્રુપની IT કંપની TCS ના એમડી-સીઈઓ રાજેશ ગોપીનાથને આપ્યું રાજીનામું; કે. કૃતિવાસન સંભાળશે જવાબદારી

ટાટા ગ્રુપની IT કંપની TCS ના એમડી-સીઈઓ રાજેશ ગોપીનાથને આપ્યું રાજીનામું; કે. કૃતિવાસન સંભાળશે જવાબદારી