લંકા પ્રીમિયર લીગ દરમિયાન કેચ પકડવા જતા ચમિકા કરુણારત્નેને મોં પર બોલ વાગતા 4 દાંત તૂટ્યા, લેવા પડ્યા 30 ટાંકા

લંકા પ્રીમિયર લીગ દરમિયાન કેચ પકડવા જતા ચમિકા કરુણારત્નેને મોં પર બોલ વાગતા 4 દાંત તૂટ્યા, લેવા પડ્યા 30 ટાંકા