યુદ્ધની તૈયારી: ઉત્તર કોરિયાએ સાઉથ કોરિયાનાની સીમા નજીક મોકલ્યા 180 યુદ્ધ વિમાનો

યુદ્ધની તૈયારી: ઉત્તર કોરિયાએ સાઉથ કોરિયાનાની સીમા નજીક મોકલ્યા 180 યુદ્ધ વિમાનો