તેલંગાણામાં કોંગ્રેસ દ્વારા સોનિયા ગાંધીને ભારતમાતાના વેશ ધારણ કરેલા પોસ્ટરો લગાવતા વિવાદ; ભાજપે કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓના પગલાને શરમજનક ગણાવ્યું

તેલંગાણામાં કોંગ્રેસ દ્વારા સોનિયા ગાંધીને ભારતમાતાના વેશ ધારણ કરેલા પોસ્ટરો લગાવતા વિવાદ; ભાજપે કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓના પગલાને શરમજનક ગણાવ્યું