સોનાક્ષી સિંહાએ મુંબઈના બંદ્રામાં ૧૧ કરોડ રૂપિયાનો શાનદાર સી-ફેસિંગ ફ્‌લૅટ ખરીદ્યો; રૂ. 55 લાખની ચૂકવી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી

સોનાક્ષી સિંહાએ મુંબઈના બંદ્રામાં ૧૧ કરોડ રૂપિયાનો શાનદાર સી-ફેસિંગ ફ્‌લૅટ ખરીદ્યો; રૂ. 55 લાખની ચૂકવી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી