ગુજરાતના ખેડા જીલ્લામાં દીકરીના અશ્લીલ વિડીયોનો વિરોધ કરનાર BSF જવાનની ગંભીર માર મારી હત્યા, સાત આરોપીઓની ધરપકડ

ગુજરાતના ખેડા જીલ્લામાં દીકરીના અશ્લીલ વિડીયોનો વિરોધ કરનાર BSF જવાનની ગંભીર માર મારી હત્યા, સાત આરોપીઓની ધરપકડ