રાજકોટમાં બાલાજી વેફર્સના ડિસ્ટ્રીબ્યુટરના ગોડાઉનમાં તસ્કરો ત્રાટક્યા: ચોકીદારને બંધક બનાવી ગોડાઉનમાં રહેલી રૂ.1.95 લાખની રોકડ લઈને ભાગ્યા

રાજકોટમાં બાલાજી વેફર્સના ડિસ્ટ્રીબ્યુટરના ગોડાઉનમાં તસ્કરો ત્રાટક્યા: ચોકીદારને બંધક બનાવી ગોડાઉનમાં રહેલી રૂ.1.95 લાખની રોકડ લઈને ભાગ્યા