26 જાન્યુઆરીએ કોંગ્રેસ નેતા નવજોત સિંહ સિદ્ધુને રાહત નહિ મળતા ભડકી તેમની પત્ની, કહ્યું- ‘સિદ્ધુ એક ખતરનાક જાનવર છે, તેમનાથી દૂર રહેજો’

26 જાન્યુઆરીએ કોંગ્રેસ નેતા નવજોત સિંહ સિદ્ધુને રાહત નહિ મળતા ભડકી તેમની પત્ની, કહ્યું- ‘સિદ્ધુ એક ખતરનાક જાનવર છે, તેમનાથી દૂર રહેજો’