શ્રદ્ધા મર્ડર કેસમાં દિલ્હીની સાકેત કોર્ટે આરોપી આફતાબના નાર્કો ટેસ્ટની મંજૂરી આપી

શ્રદ્ધા મર્ડર કેસમાં દિલ્હીની સાકેત કોર્ટે આરોપી આફતાબના નાર્કો ટેસ્ટની મંજૂરી આપી