અમેરિકામાં 12 કલાકમાં 3 જગ્યાએ ગોળીબારીની ઘટના, કેલિફોર્નિયામાં 7 અને શિકાગોમાં 2 લોકોના મોત; આયોવામાં 2 સ્ટુડન્ટના મોત

અમેરિકામાં 12 કલાકમાં 3 જગ્યાએ ગોળીબારીની ઘટના, કેલિફોર્નિયામાં 7 અને શિકાગોમાં 2 લોકોના મોત; આયોવામાં 2 સ્ટુડન્ટના મોત