‘યે રિશ્તા’ ફેમ શિવાંગી જોશી કિડની ઇન્ફેક્શનના કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ, પોસ્ટ શેર કરીને કહ્યું- ‘તબિયત હવે સારી છે’

‘યે રિશ્તા’ ફેમ શિવાંગી જોશી કિડની ઇન્ફેક્શનના કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ, પોસ્ટ શેર કરીને કહ્યું- ‘તબિયત હવે સારી છે’