શેક્સપિયરના જીવનકાળ સમયની 400 વર્ષ જૂની પેન્ટિંગની લંડનમાં ₹96 કરોડથી વધુમાં વેંચાઈ

શેક્સપિયરના જીવનકાળ સમયની 400 વર્ષ જૂની પેન્ટિંગની લંડનમાં ₹96 કરોડથી વધુમાં વેંચાઈ