શબાના આઝમીને હાથના કાંડામાં થયું ફ્રેકચર, આરામ કરવાની જગ્યાએ સ્ટીવન સ્પીલબર્ગની વેબસિરીઝ ‘હાલો’ ના શૂટિંગ માટે બુડાપેસ્ટ રવાના

શબાના આઝમીને હાથના કાંડામાં થયું ફ્રેકચર, આરામ કરવાની જગ્યાએ સ્ટીવન સ્પીલબર્ગની વેબસિરીઝ ‘હાલો’ ના શૂટિંગ માટે બુડાપેસ્ટ રવાના