અમેરિકાની સ્પેશ્યલ ફોર્સનું સોમાલિયામાં ઓપરેશન, ISISના ટોચના આતંકી બિલાલ અલ-સુદાની સહિત 10 આતંકી ઠાર

અમેરિકાની સ્પેશ્યલ ફોર્સનું સોમાલિયામાં ઓપરેશન, ISISના ટોચના આતંકી બિલાલ અલ-સુદાની સહિત 10 આતંકી ઠાર