આરપારની લડાઈના મૂડમાં ઉપેન્દ્ર કુશવાહા, કહ્યું- નીતીશ કુમારે 1994માં લાલુ પ્રસાદ જોડે જેમ હિસ્સો માંગ્યો હતો તેવીજ રીતે મારે પણ મારો હિસ્સો જોઈએ છે

આરપારની લડાઈના મૂડમાં ઉપેન્દ્ર કુશવાહા, કહ્યું- નીતીશ કુમારે 1994માં લાલુ પ્રસાદ જોડે જેમ હિસ્સો માંગ્યો હતો તેવીજ રીતે મારે પણ મારો હિસ્સો જોઈએ છે