મહારાષ્ટ્રમાં ઉદ્ધવ ઠાકરે અને શિન્દે જૂથ વિવાદમાં સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું- ‘ઉદ્ધવે રાજીનામુ ના આપ્યું હોત તો સરકાર યથાવત્ રાખી શકાત’, બળવાખોર ધારાસભ્યોના મામલે 7 જજની બેન્ચ સુનાવણી કરશે

મહારાષ્ટ્રમાં ઉદ્ધવ ઠાકરે અને શિન્દે જૂથ વિવાદમાં સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું- ‘ઉદ્ધવે રાજીનામુ ના આપ્યું હોત તો સરકાર યથાવત્ રાખી શકાત’, બળવાખોર ધારાસભ્યોના મામલે 7 જજની બેન્ચ સુનાવણી કરશે