પીએમ મોદી પર બનેલી BBC ડોક્યુમેન્ટરી પર લાગેલા પ્રતિબંધને ચુનોતી આપતી અરજી સુપ્રીમ કોર્ટે સ્વીકારી, 6 ફેબ્રુઆરીએ થશે સુનાવણી

પીએમ મોદી પર બનેલી BBC ડોક્યુમેન્ટરી પર લાગેલા પ્રતિબંધને ચુનોતી આપતી અરજી સુપ્રીમ કોર્ટે સ્વીકારી, 6 ફેબ્રુઆરીએ થશે સુનાવણી