ડિફોલ્ટર થવાની કગાર ઉપર આવેલા પાકિસ્તાનને મળી સાઉદી અરબની મદદ, ક્રાઉન પ્રિન્સે કરી 5 અરબ ડોલરનું નિવેશ કરવાની ઘોષણા

ડિફોલ્ટર થવાની કગાર ઉપર આવેલા પાકિસ્તાનને મળી સાઉદી અરબની મદદ, ક્રાઉન પ્રિન્સે કરી 5 અરબ ડોલરનું નિવેશ કરવાની ઘોષણા