લંડનમાં એરપોર્ટ સ્ટાફે સારાભાઈ Vs સારાભાઈ’ ના એક્ટરની ફર્સ્ટ ક્લાસની ટિકિટ બાબતે ઉડાવી મજાક; એક્ટરે આપ્યો જવાબ

લંડનમાં એરપોર્ટ સ્ટાફે સારાભાઈ Vs સારાભાઈ’ ના એક્ટરની ફર્સ્ટ ક્લાસની ટિકિટ બાબતે ઉડાવી મજાક; એક્ટરે આપ્યો જવાબ